Som framgick av utsänd skrivelse angående det extraordinarie årsmötet skulle detta anses vara genomfört om inte 10% av medlemmarna hade några invändningar mot förfarandet eller upprättat protokoll.
Då inga sådana synpunkter har inkommit efter de stipulerade 15 dagarna kan vi slutgiltigt konstatera att årsmötet nu kan läggas till handlingarna.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen